Moldau river, Prague

Prague 55


© Robert Yanal 2011